Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2023 - van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)
Terugkijken Actualiteit Financiering Woningcorporaties In ons seminar over financiering in maart vorig jaar waarschuwde Hoogleraar Wim Boonstra u al voor de stijgende rente en inflatie. Door Oekraïne en de energiecrisis is deze trend versterkt. De klimaatplannen van de Europese Commissie en de Verenigde Naties krijgen nu hun weerslag in het beleid van uw sectorbanken en de institutionele beleggers. Hoe kunt u uw vastgoedportefeuille verduurzamen, terwijl de huren betaalbaar blijven? De nationale prestatieafspraken leggen een grote druk op de corporatiesector. Het Rijk verwacht dat woningcorporaties tot 2030 gaan investeren in 250.000 sociale en 50.000 middeldure woningen. Het WSW verwacht daarom een toename van 30 miljard in het geborgde volume. De afschaffing van de verhuurderheffing zorgt voor extra kasstroom. Maar rente, inflatie en bouwkosten zorgen voor ingewikkelde investeringsafwegingen. Hoe vindt u de balans tussen uw inzet van uw middelen en aanvaardbare risico's?

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2023 - van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)
Terugkijken Subsidies voor bouwen en verduurzamen van corporatiewoningen Zonder subsidies zijn de meeste businesscases onhaalbaar! Maar het aanvragen van subsidies kan soms voelen als een doolhof. De regelingen en voorwaarden blijven lastig te vinden en te managen, terwijl de urgentie groot is. Hoe zorgt uw woningcorporatie ervoor dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare subsidiemogelijkheden? Tegen liefst zo min mogelijk extra inspanningen of investeringen? En hoe kunnen woningcorporaties het aanvraagproces en de compliance van de ontvangen subsidies efficiënt organiseren?

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 maart 2024 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid (09.45-16.15)
Terugkijken Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties Niet eerder was er zoveel aan de hand rond het huurbeleid van de corporatiesector. De Wet betaalbare huur, de Wet goed verhuurderschap, de Wet versterking volkshuisvesting en de uitwerking van de Nationale prestatieafspraken, met de huurverlaging in juli, zullen een belangrijke invloed krijgen op het huurbeleid.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2023 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid (09.30-16.30)
Terugkijken Financieel Beleid Woningcorporaties Het WSW zegt dat om de prestatieafspraken te realiseren door woningcorporaties 50 miljard moet worden bijgeleend. De leningportefeuille gaat dan van 85 naar 135 miljard. Door de gestegen rente, hogere bouwkosten en schaarse locaties wordt het lastig om de afspraken na te komen. De niet aftrekbare rente zorgt voor hogere belastinguitgaven. Als onderdeel van de prestatieafspraken moeten in juli de huren van grote groepen huurders worden verlaagd en moeten grote bedragen worden geïnvesteerd in verduurzaming Het ministerie rekent nu uit of de bouwplannen van de corporaties nog financieel haalbaar zijn. Als dat niet zo is, doemt een probleem op voor het kabinet en de corporatiesector.

Plaatje

20 december 2023 - van der Valk Hotel, Winthontlaan 4, Utrecht
Actualiteit Control en Interne Beheersing bij Woningcorporaties Bij veel stakeholders bestaat het idee dat woningcorporaties zeer vermogend zijn. Men heeft over het algemeen te weinig inzicht in de (on) mogelijkheden van de woningcorporaties. In de “staat van de corporatiesector” zegt de Aw dat woningcorporaties meer en helderder inzicht moeten geven in hun mogelijkheden en prestaties. Het WSW wil meer inzicht in de kasstromen van woningcorporaties. Wat de corporatiesector te doen staat, is heel duidelijk maken wat wel én wat niet kan. In financiële zin, maar ook in de zin van wederkerigheid. Immers, als de verduurzaming kan worden gefinancierd, maar de markt kan geen personeel of materialen leveren, dan gebeurt er niets. Als woningcorporaties nieuwbouwopgaven kunnen financieren, maar de gemeente levert haar wederkerige opgave niet in de zin van locaties, dan gebeurt er niets. Kan de verantwoording niet efficiënter? En besteden we niet te veel tijd aan het jaarverslag? Hoe kan beter en meer inzicht worden gegeven in de (on) mogelijkheden en prestaties van uw woningcorporatie?

Plaatje

4 april 2024 - van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten
Actualiteit Financiering Woningcorporaties Het Rijk rekent in de prestatieafspraken dat corporaties fors gaan investeren in sociale en middeldure woningen. Het WSW verwacht daarom de komende jaren een toename van ruim 30 miljard in het geborgde volume. Wat betekent dit voor de financierbaarheid en het risicoprofiel van de corporatiesector. Wat is het laatste nieuws uit de deelnemersraad van het WSW? Worden de borgingsgrenzen verhoogd? Wordt niet-Daeb straks wel geborgd? Kan de niet-Daeb financiering verder worden gestandariseerd. Hoe zorgt u voor een duurzaam financieringsmodel voor uw woningcorporatie?

Eerdere Seminars