Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 januari 2023 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Terugkijken Actualiteit Corporaties en (sociale) Verkoop In het Regeerakkoord is opgenomen dat huurders van corporaties de kans moeten krijgen om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. De voorwaarden zijn nog onduidelijk. Een concretere opgave voor corporaties is dat minister De Jonge eind 2030 graag 50.000 betaalbare koop- en middenhuurwoningen gerealiseerd wil zien. Dat betekent, morgen beginnen! De grens voor een ‘betaalbare’ koopwoning ligt op de NHG-grens (€ 355.000). Voor inkomens tot € 60.000 is dat een ton te veel. Een tweede vraagstuk is hoe woningen duurzaam betaalbaar kunnen blijven. ’Verkoop onder voorwaarden (VoV)’ kan helpen. VoV kan een terugkoop-recht of plicht bevatten. Bij doorverkoop wordt ingezet op de beoogde (inkomens)doelgroepen. Terugkoop van een VoV-woning is sinds 1-1-2022 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Toepassing van VoV bij reguliere verkoop en bij nieuwbouw biedt kansen voor een ‘duurzaam betaalbare sociale koopsector’.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 maart 2023 - Van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen
Terugkijken Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties De betaalbaarheid staat onder druk door stijgende energieprijzen. Wie betaalt het prijskaartje van de verduurzaming? Huurverhoging op inflatieniveau voelt steeds ongemakkelijker nu de inflatie ongekend stijgt. Welke beleidskeuzen zijn er voor het huurbeleid van corporaties? Moet de huurprijs gerelateerd worden aan de energielasten, of aan de veerkracht van wijken? Moeten we bepaalde doelgroepen meer ontzien? Verdienen hogere inkomens een extra huurverhoging? Of gaat het uitsluitend om een juiste relatie tussen de huurprijs en kwaliteit van de woning? En wat is nog betaalbaar?

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 maart 2023 - Van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen
Terugkijken Financieel Beleid Woningcorporaties Minister de Jonge wil 30% sociale huur in alle gemeenten. Tot 2030 moeten er daarom 600.000 ‘betaalbare’ woningen bijkomen. De opgave van de woningcorporatiesector is 300.000 woningen; 50.000 middeldure huur en 250.000 sociale huurwoningen. De aangekondigde afschaffing van de verhuurdersheffing geeft meer ruimte om te lenen en te investeren. Het Rijk wil de besteding vastleggen in bindende afspraken. Maar de stijgende rente, hogere bouwkosten en de door ATAD niet aftrekbare rente zorgen voor grote onrendabele toppen. U kunt uw middelen maar één keer inzetten. Kiest u voor verduurzaming nieuwbouw of betaalbaarheid? Het is niet gemakkelijk om ervoor te waken dat uw ‘beleidsambitities haalbaar en betaalbaar’ blijven. Welke gevolgen heeft het veranderende beleid voor uw meerjarenplanning en begroting?

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 mei 2023 - Van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen
Terugkijken Actualiteit Belastingen bij Woningcorporaties De afschaffing van de verhuurderheffing gaat gepaard met prestatieafspraken voor nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid Uw vrije kasstroom neemt sterk toe, waardoor u veel meer ruimte krijgt om te investeren. Helaas wordt de extra investeringsruimte sterk ingeperkt door de vennootschapsbelasting over de vrijgevallen verhuurderheffing. Bovendien is de rente over nieuwe leningen door de ATAD niet aftrekbaar. Hierdoor neemt de belastingdruk verder toe. Om investeringen in verduurzaming en projectontwikkeling en tijdelijke huisvesting te stimuleren zijn veel fiscale aftrek mogelijkheden en subsidiepotjes beschikbaar. Wat zijn de mogelijkheden voor verduurzaming vanuit fiscaal perspectief? Hoe kunt u besparen op de kosten van belastingen door optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden en subsidies?

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 juni 2023 - Van der Valk hotel Utrecht Zuid, Winthontlaan 2-4, Utrecht
Terugkijken Actualiteit Control en Interne Beheersing De landelijke prestatieafspraken en de afschaffing van de verhuurderheffing leiden tot een herijking van de ambities, doelen en middelen van woningcorporaties. Tegelijkertijd nemen de onzekerheden in de omgeving toe. Hoge inflatie, stijgende bouwkosten, oplopende rente en de perikelen rond het stikstofdossier. Hierdoor wordt de leiding van woningcorporaties geconfronteerd met ingewikkelde beleidskeuzes. Dit zal onvermijdelijk van invloed zijn op de risico's. Wat betekent dit voor de risicostrategie en risicobereidheid van de woningcorporatie? Hoe kijken de Aw en het WSW hiernaar? Wat vraagt dit van het bestuurlijk (risico)leiderschap? Hoe faciliteer je daarin als controller de besluitvorming? En hoe houd je daar als commissaris toezicht op?

Plaatje

10 maart 2023 - van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)
Ondersteuning van huurders met betaalproblemen Uit de Corporatiemonitor blijkt dan ook dat de huurachterstanden weer toenemen. Daarnaast is het bij betalende huurders helaas ook niet vanzelfsprekend dat na betaling van de huur voldoende middelen overblijven voor (gezonde) boodschappen en warme kleding. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren en voorkomen van schulden bij huurders. Daar zijn diverse methodieken voor.

Plaatje

30 maart 2023 - van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)
Actualiteit Financiering Woningcorporaties In ons seminar over financiering in maart vorig jaar waarschuwde Hoogleraar Wim Boonstra u al voor de stijgende rente en inflatie. Door Oekraïne en de energiecrisis is deze trend versterkt. De klimaatplannen van de Europese Commissie en de Verenigde Naties krijgen nu hun weerslag in het beleid van uw sectorbanken en de institutionele beleggers. Hoe kunt u uw vastgoedportefeuille verduurzamen, terwijl de huren betaalbaar blijven? De nationale prestatieafspraken leggen een grote druk op de corporatiesector. Het Rijk verwacht dat woningcorporaties tot 2030 gaan investeren in 250.000 sociale en 50.000 middeldure woningen. Het WSW verwacht daarom een toename van 30 miljard in het geborgde volume. De afschaffing van de verhuurderheffing zorgt voor extra kasstroom. Maar rente, inflatie en bouwkosten zorgen voor ingewikkelde investeringsafwegingen. Hoe vindt u de balans tussen uw inzet van uw middelen en aanvaardbare risico's?

Eerdere Seminars