Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 september 2022 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Terugkijken Actualiteiten Financiering Woningcorporaties De rente is historisch laag. Mooie tijden voor kapitaalintensieve ondernemingen zoals woningcorporaties. Maar er zijn veranderingen op komst. Door inflatie zullen de centrale banken de geldpersen stopzetten. Hierdoor zal een einde komen aan het overschot aan liquiditeit; en is het niet onvoorstelbaar dat de rentes zullen gaan stijgen. Welke gevolgen heeft rentestijging, huurbevriezing en mismatch tussen inkomsten en uitgaven op uw kasstroom en uw duurzaam financieringsmodel? Na jarenlange rust op het financieringsfront, is het financieringsvraagstuk weer actueel.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2022 - van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen
Terugkijken Verduurzaming van de VvE De enorm gestegen energieprijzen en de daaruit voortgekomen energiearmoede, maken de verduurzaming van corporatiewoningen urgent. Veel woningen maken deel uit van een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het Ministerie van Wonen onderkent het belang en stimuleert de verduurzaming met beleid en subsidieregelingen. Het Nationaal Warmtefonds faciliteert met laagrentende leningen. De hoge energieprijzen maken investeringen rendabel. Hoe zorgt u voor enthousiasme en draagvlak bij uw huurders en eigenaar-bewoners? En hoe leidt deze opgave tot acceptabele investeringen en voorspelbare woonlasten?

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2022 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Terugkijken Actualiteit Corporaties en (sociale) Verkoop In het Regeerakkoord is opgenomen dat huurders van corporaties de kans moeten krijgen om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen. De voorwaarden zijn nog onduidelijk. Een concretere opgave voor corporaties is dat minister De Jonge eind 2030 graag 50.000 betaalbare koop- en middenhuurwoningen gerealiseerd wil zien. Dat betekent, morgen beginnen! De grens voor een ‘betaalbare’ koopwoning ligt op de NHG-grens (€ 355.000). Voor inkomens tot € 60.000 is dat een ton te veel. Een tweede vraagstuk is hoe woningen duurzaam betaalbaar kunnen blijven. ’Verkoop onder voorwaarden (VoV)’ kan helpen. VoV kan een terugkoop-recht of plicht bevatten. Bij doorverkoop wordt ingezet op de beoogde (inkomens)doelgroepen. Terugkoop van een VoV-woning is sinds 1-1-2022 vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Toepassing van VoV bij reguliere verkoop en bij nieuwbouw biedt kansen voor een ‘duurzaam betaalbare sociale koopsector’.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2022 - Van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen
Terugkijken Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties De betaalbaarheid staat onder druk door stijgende energieprijzen. Wie betaalt het prijskaartje van de verduurzaming? Huurverhoging op inflatieniveau voelt steeds ongemakkelijker nu de inflatie ongekend stijgt. Welke beleidskeuzen zijn er voor het huurbeleid van corporaties? Moet de huurprijs gerelateerd worden aan de energielasten, of aan de veerkracht van wijken? Moeten we bepaalde doelgroepen meer ontzien? Verdienen hogere inkomens een extra huurverhoging? Of gaat het uitsluitend om een juiste relatie tussen de huurprijs en kwaliteit van de woning? En wat is nog betaalbaar?

Plaatje

29 september 2022 - Van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen
Financieel Beleid Woningcorporaties Minister de Jonge wil 30% sociale huur in alle gemeenten. Tot 2030 moeten er daarom 600.000 ‘betaalbare’ woningen bijkomen. De opgave van de woningcorporatiesector is 300.000 woningen; 50.000 middeldure huur en 250.000 sociale huurwoningen. De aangekondigde afschaffing van de verhuurdersheffing geeft meer ruimte om te lenen en te investeren. Het Rijk wil de besteding vastleggen in bindende afspraken. Maar de stijgende rente, hogere bouwkosten en de door ATAD niet aftrekbare rente zorgen voor grote onrendabele toppen. U kunt uw middelen maar één keer inzetten. Kiest u voor verduurzaming nieuwbouw of betaalbaarheid? Het is niet gemakkelijk om ervoor te waken dat uw ‘beleidsambitities haalbaar en betaalbaar’ blijven. Welke gevolgen heeft het veranderende beleid voor uw meerjarenplanning en begroting?

Plaatje

1 december 2022 - Van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen
Actualiteit Belastingen bij Woningcorporaties De afschaffing van de verhuurderheffing gaat gepaard met prestatieafspraken voor nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid Uw vrije kasstroom neemt sterk toe, waardoor u veel meer ruimte krijgt om te investeren. Helaas wordt de extra investeringsruimte sterk ingeperkt door de vennootschapsbelasting over de vrijgevallen verhuurderheffing. Bovendien is de rente over nieuwe leningen door de ATAD niet aftrekbaar. Hierdoor neemt de belastingdruk verder toe. Om investeringen in verduurzaming en projectontwikkeling en tijdelijke huisvesting te stimuleren zijn veel fiscale aftrek mogelijkheden en subsidiepotjes beschikbaar. Wat zijn de mogelijkheden voor verduurzaming vanuit fiscaal perspectief? Hoe kunt u besparen op de kosten van belastingen door optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden en subsidies?

Plaatje

14 december 2022 - Van der Valk hotel Utrecht Zuid, Winthontlaan 2-4, Utrecht
Actualiteit Control en Interne Beheersing De landelijke prestatieafspraken en de afschaffing van de verhuurderheffing leiden tot een herijking van de ambities, doelen en middelen van woningcorporaties. Tegelijkertijd nemen de onzekerheden in de omgeving toe. Hoge inflatie, stijgende bouwkosten, oplopende rente en de perikelen rond het stikstofdossier. Hierdoor wordt de leiding van woningcorporaties geconfronteerd met ingewikkelde beleidskeuzes. Dit zal onvermijdelijk van invloed zijn op de risico's. Wat betekent dit voor de risicostrategie en risicobereidheid van de woningcorporatie? Hoe kijken de Aw en het WSW hiernaar? Wat vraagt dit van het bestuurlijk (risico)leiderschap? Hoe faciliteer je daarin als controller de besluitvorming? En hoe houd je daar als commissaris toezicht op?

Eerdere Seminars