Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 juni 2023 - Videoseminar (14.00 tot 16.45) is opgenomen bij de Alliantie
Terugkijken Videoseminar: Innovatie in de samenwerking tussen corporaties en de markt Er moeten de komende 10 jaar meer dan 800.000 nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden om het woningtekort weg te werken. Het tempo van de nieuwbouwproductie in de afgelopen jaren is te laag om aan de vraag naar woningen te voldoen. Corporaties zullen een belangrijk deel van de te realiseren bouwopgave voor hun rekening gaan nemen. Creativiteit en goede samenwerking tussen de betrokken spelers zullen absolute voorwaarden zijn om te kunnen versnellen en deze opgave te tackelen.

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 juni 2023 - Van der Valk hotel Utrecht Zuid, Winthontlaan 2-4, Utrecht
Terugkijken Actualiteit Control en Interne Beheersing De landelijke prestatieafspraken en de afschaffing van de verhuurderheffing leiden tot een herijking van de ambities, doelen en middelen van woningcorporaties. Tegelijkertijd nemen de onzekerheden in de omgeving toe. Hoge inflatie, stijgende bouwkosten, oplopende rente en de perikelen rond het stikstofdossier. Hierdoor wordt de leiding van woningcorporaties geconfronteerd met ingewikkelde beleidskeuzes. Dit zal onvermijdelijk van invloed zijn op de risico's. Wat betekent dit voor de risicostrategie en risicobereidheid van de woningcorporatie? Hoe kijken de Aw en het WSW hiernaar? Wat vraagt dit van het bestuurlijk (risico)leiderschap? Hoe faciliteer je daarin als controller de besluitvorming? En hoe houd je daar als commissaris toezicht op?

Plaatje

Terug te kijken t/m 30 september 2023 - van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)
Terugkijken Ondersteuning van huurders met betaalproblemen Uit de Corporatiemonitor blijkt dan ook dat de huurachterstanden weer toenemen. Daarnaast is het bij betalende huurders helaas ook niet vanzelfsprekend dat na betaling van de huur voldoende middelen overblijven voor (gezonde) boodschappen en warme kleding. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen in het signaleren en voorkomen van schulden bij huurders. Daar zijn diverse methodieken voor.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2023 - van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)
Terugkijken Actualiteit Financiering Woningcorporaties In ons seminar over financiering in maart vorig jaar waarschuwde Hoogleraar Wim Boonstra u al voor de stijgende rente en inflatie. Door Oekraïne en de energiecrisis is deze trend versterkt. De klimaatplannen van de Europese Commissie en de Verenigde Naties krijgen nu hun weerslag in het beleid van uw sectorbanken en de institutionele beleggers. Hoe kunt u uw vastgoedportefeuille verduurzamen, terwijl de huren betaalbaar blijven? De nationale prestatieafspraken leggen een grote druk op de corporatiesector. Het Rijk verwacht dat woningcorporaties tot 2030 gaan investeren in 250.000 sociale en 50.000 middeldure woningen. Het WSW verwacht daarom een toename van 30 miljard in het geborgde volume. De afschaffing van de verhuurderheffing zorgt voor extra kasstroom. Maar rente, inflatie en bouwkosten zorgen voor ingewikkelde investeringsafwegingen. Hoe vindt u de balans tussen uw inzet van uw middelen en aanvaardbare risico's?

Plaatje

14 juni 2023 - van der Valk Hotel, Stationsweg 91, Breukelen (naast station)
Subsidies voor bouwen en verduurzamen van corporatiewoningen Zonder subsidies zijn de meeste businesscases onhaalbaar! Maar het aanvragen van subsidies kan soms voelen als een doolhof. De regelingen en voorwaarden blijven lastig te vinden en te managen, terwijl de urgentie groot is. Hoe zorgt uw woningcorporatie ervoor dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare subsidiemogelijkheden? Tegen liefst zo min mogelijk extra inspanningen of investeringen? En hoe kunnen woningcorporaties het aanvraagproces en de compliance van de ontvangen subsidies efficiënt organiseren?

Plaatje

28 juni 2023 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid (09.30- 16.30)
Actualiteit Flexibel Bouwen en Wonen De snelste manier om nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen is via flexibel bouwen. Er gelden minder strenge eisen waardoor de planologische procedures korter zijn. De woningen kunnen in de fabriek worden geproduceerd en snel worden opgebouwd en afgebroken. Bovendien kunnen deze woningen worden geplaatst op locaties die niet geschikt zijn voor permanente woningbouw, zoals braakliggende veldjes in woonwijken en bedrijventerreinen. Flexwoningen blijven meestal zo’n tien tot vijftien jaar staan en worden dan weer verplaatst. Het Rijksvastgoedbedrijf en Aedes faciliteren middels collectieve inkoop, waardoor het opschalen van productie mogelijk wordt. Dit leidt tot betere producten, innovatie en lagere kosten. Bovendien zijn er subsidies en is er een herplaatsingsregeling, waardoor de levenscyclus van deze woningen kan worden verlengd.

Plaatje

21 september 2023 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid (09.45-16.15)
Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties Niet eerder was er zoveel aan de hand rond het huurbeleid van de corporatiesector. De Wet betaalbare huur, de Wet goed verhuurderschap, de Wet versterking volkshuisvesting en de uitwerking van de Nationale prestatieafspraken, met de huurverlaging in juli, zullen een belangrijke invloed krijgen op het huurbeleid.

Plaatje

27 september 2023 - Van der Valk Hotel, Hinthorstlaan 2-4, Utrecht Zuid (09.30-16.30)
Financieel Beleid Woningcorporaties Het WSW zegt dat om de prestatieafspraken te realiseren door woningcorporaties 50 miljard moet worden bijgeleend. De leningportefeuille gaat dan van 85 naar 135 miljard. Door de gestegen rente, hogere bouwkosten en schaarse locaties wordt het lastig om de afspraken na te komen. De niet aftrekbare rente zorgt voor hogere belastinguitgaven. Als onderdeel van de prestatieafspraken moeten in juli de huren van grote groepen huurders worden verlaagd en moeten grote bedragen worden geïnvesteerd in verduurzaming Het ministerie rekent nu uit of de bouwplannen van de corporaties nog financieel haalbaar zijn. Als dat niet zo is, doemt een probleem op voor het kabinet en de corporatiesector.

Eerdere Seminars