Seminars

9 december 2002

NH Hotel Schiphol

Annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

VERA seminar: Veranderingen in de gemeentelijke en provinciale controle

Aanleiding:

De invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur zet de verhoudingen binnen het gemeentelijke bestel op scherp. Terwijl de bestuursbevoegdheden bij het college worden geconcentreerd, krijgt de Raad meer kaderstellende en controlerende bevoegdheden, onder meer ten aanzien van de begroting en de jaarrekening. Gemeenten worden verplicht om een programmabegroting op te stellen.

In de nieuwe artikelen 212 en 213 van de gemeentewet, die op 1 januari 2004 van toepassing worden, heeft het rechtmatigheidsbegrip een prominente plaats gekregen. Mede op basis van deze artikelen is er een besluit accountantscontrole opgesteld, dat eveneens in 2004 ingaat.

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de accountantscontrole.

Kortom voldoende aanleiding voor VERA om samen met SOM "Seminars op Maat" voor u een bijeenkomst te organiseren.

Dagvoorzitter:
C. Schouten, tot 1-7-2002 directeur BFO Ministerie BZK

Inleiders:
drs. R. Ellermeijer RA, partner Ernst & Young Accountants
S. Haringa RA, directeur KPMG accountants
A. Sieverdink RA, partner PricewaterhouseCoopers
S. van der Schaaf RA, partner Deloitte & Touche Accountants
W.G.J. Wijntjes RA, directeur middelen provincie Zuid-Holland

Leerdoelen:

Dit seminar zal ingaan op de volgende vragen:
· Wat zijn de veranderingen in de artikelen 212 en 213 van de gemeentewet en het besluit accountantscontrole en wat betekent het voor de controle?
· Wat is de samenhang tussen programmabegroting en jaarrekening?
· Wat betekent de dualisering voor de rol van de externe accountant?
· Wat is de stand van zaken rond de rechtmatigheidscontrole ?