Seminars

Plaatje

3 juni 2020 - SOM Videoseminar. Woonzorg Nederland (10.00 - 12.00)
Videoseminar: Innovaties in externe verantwoording bij woningcorporaties Het woningbezit van woningcorporaties is sterk in waarde gestegen. Het Rijk en andere belanghebbenden zijn van mening dat u over voldoende middelen beschikt. Maar door de vele heffingen zijn uw mogelijkheden sterk ingeperkt. Hoe geeft u meer inzicht door te sturen en te verantwoorden op kasstromen? De voorgeschreven DVI en DPI zijn vooral gericht op uw financiële prestaties. Maar hoe geeft u stakeholders beter inzicht in uw volkshuisvestelijke prestaties? Bij Groenwest Wonen en Woonzorg Nederland was de jaarrekening al aan het einde van januari gereed. Hierdoor hebben deze woningcorporaties meer tijd voor de verbetering van de processen en de bedrijfsvoering. Wat is ervoor nodig om eerder klaar te zijn? De meeste woningcorporaties hebben de jaarrekening inmiddels afgerond. Welke lessen zijn er uit de controle 2019? Wat zijn aanbevelingen voor de toekomst?

Plaatje

8 juli 2020 - Pakhuis de Zwijger in Amsterdam 10.00 tot 12.00
Videoseminar: Wat is de (financiële) spankracht van de corporatiesector? Aan het einde van de maand juni worden de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek vanwege de motie Ronnes. Aanleiding van deze motie was dat de vele belastingen de betaalbaarheid, de verduurzaming en de bouw van sociale huurwoningen onder druk zet. Er is nu niet alleen een tekort in de sociale huursector. Ook zijn er veel te weinig betaalbare woningen in het middensegment. De doorstroming wordt hierdoor ernstig belemmerd. Het ministerie wil daarom de corporatiesector meer ruimte geven om te bouwen voor het middensegment. De coronacrisis zal ook gevolgen hebben voor de woningbouw. Er wordt daarom gewerkt aan een crisispakket. Een van de doelstellingen is dat de woningcorporaties nog meer anticyclisch investeren. Maar wat is de spankracht van de corporatiesector?

Plaatje

15 september 2020 - Hotel Houten (09.30- 16.30)
Actualiteit Control en Interne Beheersing ‘Een seminar over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onafhankelijke controlfunctie, strategisch risicomanagement, de risicogerichte benadering van WSW, Aw en accountants, de spanningsvelden en dilemma´s tussen RvC, Bestuur en controller, het belang en de ongrijpbaarheid van soft controls, de toepassing van het Three Lines of Defence Model, de impact van de OOB-wetgeving en nog veel meer!’ Uit onze research blijkt dat woningcorporaties worstelen met de invulling van de (onafhankelijke) controlfunctie. Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Plaatje

17 september 2020 - Congrescentrum Jaarbeurs - naast CS Utrecht (09.30- 16.30)
Huurbeleid en Betaalbaar Wonen Door de wet Huur en inkomensgrenzen wijzigt de doelgroep van woningcorporaties. Zo mogen alleenstaanden nog maar € 35.000 verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft een grote impact op huurders met een bescheiden budget. Welke keuzes maakt u binnen de uitgangspunten van de nieuwe wet-en regelgeving? U moet nog keuzes maken welke huursom u hanteert, welke huishoudens een huurkorting of bevriezing krijgen en hoe snel de huur van hogere inkomens mag stijgen. Op 26 maart 2020 is er al een goed beeld te schetsen van de wijzigingen in het huurbeleid, zodat u tijdig kan inspelen op de komende veranderingen.

Plaatje

22 september 2020 - Mission Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht (09.30- 16.30)
Financieel Beleid Woningcorporaties Het ministerie van BZK heeft de voorgestelde wijzigingen in de woningwet en het BTIV bekend gemaakt. En het EIB constateert in een recente rapportage dat de investeringsruimte voor woningcorporaties aanzienlijk kan toenemen als opbrengsten, kosten en risico’s consistent worden toegepast bij het toezicht door het WSW en de Aw. De vraag is hoe dit uitwerkt voor uw begroting en risicomanagement. Centraal thema zal de evaluatie van de woningwet en het BTIV en de gevolgen voor uw investeringen en begrotingen zijn. Ook zorgen wij voor een aantal actuele presentaties rond uw dagelijkse problematiek.

Eerdere Seminars