Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 augustus 2024 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid (09.45-16.15)
Terugkijken Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties Niet eerder was er zoveel aan de hand rond het huurbeleid van de corporatiesector. De Wet betaalbare huur, de Wet goed verhuurderschap, de Wet versterking volkshuisvesting en de uitwerking van de Nationale prestatieafspraken, met de huurverlaging in juli, zullen een belangrijke invloed krijgen op het huurbeleid.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 augustus 2024 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht Zuid (09.30-16.30)
Terugkijken Financieel Beleid Woningcorporaties Het WSW zegt dat om de prestatieafspraken te realiseren door woningcorporaties 50 miljard moet worden bijgeleend. De leningportefeuille gaat dan van 85 naar 135 miljard. Door de gestegen rente, hogere bouwkosten en schaarse locaties wordt het lastig om de afspraken na te komen. De niet aftrekbare rente zorgt voor hogere belastinguitgaven. Als onderdeel van de prestatieafspraken moeten in juli de huren van grote groepen huurders worden verlaagd en moeten grote bedragen worden geïnvesteerd in verduurzaming Het ministerie rekent nu uit of de bouwplannen van de corporaties nog financieel haalbaar zijn. Als dat niet zo is, doemt een probleem op voor het kabinet en de corporatiesector.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 augustus 2024 - van der Valk Hotel, Winthontlaan 4, Utrecht
Terugkijken Actualiteit Control en Interne Beheersing bij Woningcorporaties Bij veel stakeholders bestaat het idee dat woningcorporaties zeer vermogend zijn. Men heeft over het algemeen te weinig inzicht in de (on) mogelijkheden van de woningcorporaties. In de “staat van de corporatiesector” zegt de Aw dat woningcorporaties meer en helderder inzicht moeten geven in hun mogelijkheden en prestaties. Het WSW wil meer inzicht in de kasstromen van woningcorporaties. Wat de corporatiesector te doen staat, is heel duidelijk maken wat wel én wat niet kan. In financiële zin, maar ook in de zin van wederkerigheid. Immers, als de verduurzaming kan worden gefinancierd, maar de markt kan geen personeel of materialen leveren, dan gebeurt er niets. Als woningcorporaties nieuwbouwopgaven kunnen financieren, maar de gemeente levert haar wederkerige opgave niet in de zin van locaties, dan gebeurt er niets. Kan de verantwoording niet efficiënter? En besteden we niet te veel tijd aan het jaarverslag? Hoe kan beter en meer inzicht worden gegeven in de (on) mogelijkheden en prestaties van uw woningcorporatie?

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2024 - van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten (bij Utrecht)
Terugkijken Actualiteit Financiering Woningcorporaties Er moet door woningcorporaties veel meer worden gebouwd en verduurzaamd én geleend. De belangrijkste kosten van woningcorporaties zijn dan ook de rentelasten. Het is daarom heel goed nieuws dat de rente na de plotselinge stijging weer flink is gedaald. Om alle plannen te realiseren moet veel worden bijgeleend. Door de borging van het WSW, de achtervang van het Rijk en gemeentes én collegiale hulp als het echt misgaat én het onderpand in stenen kennen de leningen van woningcorporaties een laag risico. Financiers en beleggers zijn steeds meer genegen (ook zonder WSW-borging) uit te lenen. Hoe kan worden voorkomen dat de in de NPA beloofde aantallen niet worden gerealiseerd en de realisatie-indexen toch weer dalen. Aan welke knoppen kan worden gedraaid om de broodnodige woningen bij te bouwen. "Het gaat er nu niet om wat niet kan, maar om wat wel mogelijk is!”

Plaatje

20 september 2024 - van der Valk Hotel, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten (bij Utrecht)
Actualiteit Huurbeleid Woningcorporaties De Wet Betaalbare Huur verlegt – als de Eerste Kamer er ook mee instemt - de grens voor huurregulering naar alle woningen met 186 punten of minder. Daarvoor mag een verhuurder maximaal € 1.165 per maand gaan vragen. In de sociale huur is de huurprijs steeds minder kostendekkend. De kasstromen staan daardoor sterk onder druk. Hierdoor is geen sprake van een duurzaam prestatiemodel voor corporaties. De investeringscapaciteit op basis van de NPA is in 2030 opgesoupeerd. Het is daarom van belang om te sturen op maximale huuropbrengst. De verwachting is dat de bevolking sterk zal toenemen. Bovendien neemt de gemiddelde bezetting van een corporatiewoning verder af. De meeste corporatiewoningen worden bezet door één-persoonshuishoudens. Het corporatiebezit zal door woningdelen, splitsen en optoppen beter moeten worden benut. Makkelijk gezegd, maar wat is hiervoor nodig? En leidt dit tot hogere huuropbrengsten?

Plaatje

9 oktober 2024 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht-Zuid (09.30- 16.30)
Financieel Beleid Woningcorporaties (25 JAAR SOM) Het nieuwe kabinet zal met veel nieuw elan het enorme woningtekort te lijf gaan. Op de derde dinsdag van september is het Prinsjesdag waarop deze plannen zullen worden aangekondigd. Dit zal ongetwijfeld leiden tot veel veranderingen en hopelijk ook veel nieuwe woningen. Het allereerste SOM-seminar vond plaats op 10 november 1999. Op 9 oktober vieren we daarom het 25 jarige bestaan.

Plaatje

18 december 2024 - Van der Valk Hotel, Winthontlaan 4-6, Utrecht-Zuid (09.30- 16.30)
Actualiteit Control en Interne Beheersing bij Woningcorporaties Woningcorporaties opereren in een krachtenveld met veel stakeholders. De sturing en beheersing en managementinformatie is van oudsher gebaseerd op sturing van de eigen organisatie. Maar op veel beleidsterreinen hangt het succes af van de samenwerking in netwerken. Wat is de rol van het bestuur en hoe kunnen de effecten worden gemeten en zichtbaar worden gemaakt?Aedes en WSW maken met woningcorporaties een model voor ESG-rapportage. Hoe past dit in de strategie en in de verslaggeving en wat is de rol van de controller hierbij?

Eerdere Seminars