Seminars

Plaatje

2 oktober 2019 - Progress Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht
Financieel Beleid Woningcorporaties Het financieel beleid van woningcorporaties is enorm in belang toegenomen! Er wordt verwacht dat u bouwt voor uw doelgroepen, huren matigt en uw woningen verduurzaamt en van het gas afhaalt. U moet uw schaarse middelen dus zo optimaal mogelijk inzetten om aan de vele vragen te voldoen. Thans speelt er meer dan ooit voor de corporatiesector! Er komen nieuwe richtlijnen voor de markttoets, het huurbeleid, de toewijzing en de borging. Er wordt gezocht naar een methode om het vermogen in de niet-Daeb te mobiliseren. En BZK studeert op de verevening tussen woningcorporaties. De beleidswaarde wordt met gezonde tegenzin omarmd. De eindwaarde sluit namelijk onvoldoende aan bij de kasstromen. Daarbij levert de waardering van het groot onderhoud, mede in relatie tot de financiƫle kant van verduurzaming, veel stof voor discussie.

Plaatje

26 november 2019 - Zalencentrum Vredenburg (naast het Centraal Station van Utrecht)
Actualiteit control en interne beheersing bij woningcorporaties Sinds de verankering van de controlfunctie in de Woningwet neemt de aandacht voor control bij woningcorporaties verder toe. Risicobeheersing is een centraal principe in de governancecode en de wet. Het nieuwe beoordelingskader van de Aw en het WSW is gebaseerd op een risicogericht perspectief. Bij governance-inspecties richt de Aw zich op de wijze waarop Bestuur, RvC en controller zich tot elkaar verhouden als het gaat om control en risicomanagement. Soft controls zijn opgenomen in de governancecode en worden nu ook door accountants in kaart gebracht. Aedes heeft een model Management Control Framework gepresenteerd.Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Plaatje

27 november 2019 - Zalencentrum Vredenburg (naast het Centraal Station van Utrecht)
Huisvesting voor ouderen in perspectief De capaciteit van woonzorgcentra is sterk afgebouwd. Het beleid dat ouderen nu pas met ZZP 5 naar een verpleeghuis mogen verhuizen leidt tot schrijnende situaties. In de thuissituatie ontbreekt het namelijk vaak aan adequate zorg en dienstverlening. Dit komt mede vanwege te veel verschillende financieringsstelsels die de samenwerking in de weg staan. En doordat ouderen nu noodgedwongen in hun veel te grote huis of appartement moeten blijven wonen, wordt de doorstroming ernstig belemmerd. Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen werken gezamenlijk hard aan oplossingen.

Eerdere Seminars