Seminars

Plaatje

22 januari 2020 - van der Valk Hotel Winthontlaan 4-6 Utrecht Zuid (09.30-16.30)
Verduurzaming Gemengd Bezit en VvE’s Veel corporatiebezit bevindt zich in buurten met gemengd bezit of maken deel uit van een complex met een Vereniging van Eigenaren (VvE). De wijkaanpak en het warmteplan heeft gevolgen voor de manier waarop en het tempo van de verduurzaming van dit ‘gespikkelde bezit’. Gezamenlijke investeringen vragen om doorzettingsvermogen. Hoe zorgt u voor enthousiasme en draagvlak bij uw huurders en eigenaar-bewoners? En hoe leidt deze opgave tot acceptabele investeringen en voorspelbare woonlasten? De voorschriften uit de Woningwet mogen natuurlijk niet belemmerend werken. Wat is het beleid van BZK ten aanzien van de verduurzaming van dit gemengd bezit. En hoe kunnen energiebesparende investeringen door VvE’s worden gefinancierd?

Plaatje

23 januari 2020 - van der Valk Hotel Winthonttlaan 4-6 Utrecht Zuid (09.30-16.30)
De Auditcommissie bij Woningcorporaties Bestuur, financieel management, controllers en de Raad van Commissarissen (RvC) werken aan risicomanagement, investeringen, begrotingen en jaarrekeningen. Door de verplichting van een Auditcommissie (AC) in de Woningwet en de invoering van de status van Organisatie van Openbaar Belang (OOB) is er veel veranderd. De RvC en AC moeten, om effectief toezicht uit te oefenen op bestuur en organisatie, als team functioneren en divers van samenstelling zijn. De invoering van de OOB-status legt nog meer nadruk op de werkzaamheden en op de rol van de Auditcommissie. Uit onze research blijkt dat veel Auditcommissies nog op zoek zijn naar een effectieve invulling van financieel toezicht en de andere taken.

Plaatje

26 maart 2020 - Hotel Houten (09.30- 16.30)
Huurbeleid en Betaalbaar Wonen Door de wet Huur en inkomensgrenzen wijzigt de doelgroep van woningcorporaties. Zo mogen alleenstaanden nog maar € 35.000 verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Dit heeft een grote impact op huurders met een bescheiden budget. Welke keuzes maakt u binnen de uitgangspunten van de nieuwe wet-en regelgeving? U moet nog keuzes maken welke huursom u hanteert, welke huishoudens een huurkorting of bevriezing krijgen en hoe snel de huur van hogere inkomens mag stijgen. Op 26 maart 2020 is er al een goed beeld te schetsen van de wijzigingen in het huurbeleid, zodat u tijdig kan inspelen op de komende veranderingen.

Plaatje

8 april 2020 - Meetup Jaarbeurs direct naast CS Utrecht (09.30- 16.30)
Actualiteit Control en Interne Beheersing (geactualiseerde herhaling seminar 26-11-2019) ‘Een seminar over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onafhankelijke controlfunctie, strategisch risicomanagement, de risicogerichte benadering van WSW, Aw en accountants, de spanningsvelden en dilemma´s tussen RvC, Bestuur en controller, het belang en de ongrijpbaarheid van soft controls, de toepassing van het Three Lines of Defence Model, de impact van de OOB-wetgeving en nog veel meer!’ Uit onze research blijkt dat woningcorporaties worstelen met de invulling van de (onafhankelijke) controlfunctie. Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Plaatje

22 september 2020 - Mission Mediaplaza Jaarbeurs Utrecht (09.30- 16.30)
Financieel Beleid Woningcorporaties Het ministerie van BZK heeft de voorgestelde wijzigingen in de woningwet en het BTIV bekend gemaakt. En het EIB constateert in een recente rapportage dat de investeringsruimte voor woningcorporaties aanzienlijk kan toenemen als opbrengsten, kosten en risico’s consistent worden toegepast bij het toezicht door het WSW en de Aw. De vraag is hoe dit uitwerkt voor uw begroting en risicomanagement. Centraal thema zal de evaluatie van de woningwet en het BTIV en de gevolgen voor uw investeringen en begrotingen zijn. Ook zorgen wij voor een aantal actuele presentaties rond uw dagelijkse problematiek.

Eerdere Seminars