Seminars

Plaatje

24 april 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid (13.00-18.00)
Verduurzaming en Economie De routekaart CO2 neutraal voor 2050 kost de corporatiesector meer dan 100 miljard Euro. Veel sociale huurders kunnen de woonlasten al moeilijk opbrengen. Investeringen kunnen daarom vaak niet worden doorberekend. Hoe onrendabel mogen deze investeringen zijn? Ondertussen dendert de ‘verduurzamingstrein’ op volle snelheid door het land. Het Rijk ziet de corporatiesector als aanjager voor de verduurzaming en heeft daarvoor extra subsidies aangekondigd. Aan u worden enorme investeringen gevraagd en het gaat om een ingewikkelde en vaak technische materie. De regelgeving is generiek maar er zijn grote verschillen in de (on) mogelijkheden in de verschillende regio’s.

Plaatje

25 april 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid
Woningnood en effectieve aanpak Woningcorporaties Het tekort aan betaalbare huurwoningen neemt steeds verder toe. Het CBS verwacht zelfs een bevolkingsomvang van 18 miljoen inwoners in 2030. Het credo is Bouwen, bouwen, bouwen, maar wat kunnen corporaties nu al doen om het woningtekort zo snel mogelijk weg te werken? De oplossing ligt in de bestaande voorraad huurwoningen. Hoe kunt u het huidig corporatiebezit nog effectiever inzetten?

Plaatje

19 juni 2019 - Hilton Soestduinen
Belastingen en Subsidies bij Woningcorporaties Sommige woningcorporaties moeten nu al vier maanden huurinkomsten aan de fiscus afdragen! Belastingen zijn de grootste kostenpost van woningcorporaties. Het Rijk lijkt niet voornemens om de belastingen te verlagen, wel zijn subsidies aangekondigd om de verduurzaming en nieuwbouw te stimuleren. De belastingdienst behandelt u net als andere belastingplichtige ondernemingen. Wat moet u na 10 jaar integrale belastingplicht weten over de fiscale dossiers? En hoe kunt u succesvol gebruik maken van de vele subsidieregelingen? Leuker kunnen wij het niet maken. Wel makkelijker! In één dag fiscaal up-to-date!

Plaatje

20 juni 2019 - Hilton Soestduinen (wij zorgen voor taxivervoer vanaf CS Amersfoort)
Sturen op Leefbaarheid Uit het onderzoek ‘Veerkracht in corporatiebezit’ blijkt dat de leefbaarheid van buurten en wijken, waar veel mensen wonen in sociale huurwoningen, achteruit gaat. Door het passend toewijzen van uw woningen krijgt u er bovendien steeds meer huurders bij met een beperkt inkomen. Ook kwetsbare groepen verhuizen steeds vaker naar ‘gewone’ corporatiewoningen. Die huurders zorgen voor overlast, hebben schulden of zijn verslaafd. Uit de evaluatie van de woningwet blijkt dat u te weinig ruimte heeft om lokaal maatwerk te leveren. Bovendien heeft de Autoriteit woningcorporaties laten weten het toezicht aan te scherpen. . Welke instrumenten heeft u om effectief op leefbaarheid te sturen? Dat wordt niet alleen bereikt om bij toewijzing de doelgroep te verbreden of kwetsbare groepen meer te verspreiden. Het vraagt om innovatie in sturing op leefbaarheid. Van welke ervaringen en pilots kan u leren? Welke instrumenten zijn succesvol en wie moet u daarbij betrekken?

Plaatje

3 oktober 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid
Financieel Beleid Woningcorporaties Het allereerste SOM-seminar voor woningcorporaties heeft plaatsgevonden op 10 maart 2000. Het thema was toen al: “Financieel Beleid Woningcorporaties”. Sindsdien is er in uw werkomgeving veel veranderd. Maar in de kern blijft uw problematiek hetzelfde. Er wordt verwacht dat u uw woningen verduurzaamt en van het gas afhaalt, bouwt voor uw doelgroep en uw huren matigt. U moet uw schaarse middelen dus zo optimaal mogelijk inzetten om aan de vele vragen te voldoen. In 2019 komt er dan ook een onderzoek van de overheid en Aedes naar de ontwikkeling van de financiële positie van de corporatiesector en de haalbaarheid van de lange-termijnopgaven. Op basis van dat onderzoek, en met inachtneming van de standaarden waaraan woningen moeten voldoen in 2050, worden afspraken gemaakt over tussendoelen. Er wordt veel gekeken naar financiële kant van verduurzaming. Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag waar de plannen van de regering voor het volgend jaar worden bekendgemaakt. Hoe werkt dit beleid uit voor de beschikbare middelen voor investeringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid?

Eerdere Seminars