Seminars

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 januari 2021 - Is opgenomen bij Rochdale op 16 april 2020
Terugkijken Woningcorporaties tijdens de Coronacrisis (terugkijken tot 31-1-2021) De Corona crisis heeft de Nederlandse samenleving volledig op zijn kop gezet. Volgens het RIVM zal het enkele maanden duren voordat de situatie is genormaliseerd. De corporatiesector heeft zich snel aangepast. Er wordt op grote schaal thuisgewerkt, met collega’s wordt overlegd via een beeldverbinding. Overal in het land worden creatieve ideeën ontwikkeld om de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te continueren en om kwetsbare huurders te ondersteunen. Op het eerste gezicht lijken het businessmodel en de kasstromen van woningcorporaties weinig schade te ondervinden van de bijzondere situatie waar we ons in bevinden. Maar het is een onzekere tijd en er zijn veel vragen. Dit videoseminar kunt u thuis terugkijken wanneer het u uitkomt.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2021 - Is opgenomen bij Woonzorg Nederland op 3 juni 2020
Terugkijken Innovaties in externe verantwoording bij woningcorporaties (terugkijken tot 31-1-2021) Het woningbezit van woningcorporaties is sterk in waarde gestegen. Het Rijk en andere belanghebbenden zijn van mening dat u over voldoende middelen beschikt. Maar door de vele heffingen zijn uw mogelijkheden sterk ingeperkt. Hoe geeft u meer inzicht door te sturen en te verantwoorden op kasstromen? De voorgeschreven DVI en DPI zijn vooral gericht op uw financiële prestaties. Maar hoe geeft u uw ‘stakeholders’ beter inzicht in uw volkshuisvestelijke prestaties? Bij Groenwest en Woonzorg Nederland was de jaarrekening al aan het einde van januari gereed. Hierdoor hebben deze woningcorporaties meer tijd voor de verbetering van de processen en de bedrijfsvoering. Wat is ervoor nodig om eerder klaar te zijn? De meeste woningcorporaties hebben de jaarrekening inmiddels afgerond. Welke lessen zijn er uit de controle 2019? Wat zijn aanbevelingen voor de toekomst?

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 december 2021 - Is opgenomen bij Woonzorg Nederland op 8 juli 2020
Terugkijken Opgaven en Middelen van de Corporatiesector (terugkijken tot 31-1-2021) De opgaven van de corporatiesector zijn omvangrijk en divers en nemen alleen maar toe. Het gaat niet alleen om het tekort aan betaalbare huurwoningen, maar ook om de huisvesting van kwetsbaren, de verduurzaming en de leefbaarheid in buurten en wijken. Op 3 juli zijn de resultaten bekendgemaakt van het brede onderzoek naar de opgaven en middelen. Uit het onderzoek blijkt een tekort van 31 miljard. Tijdens het SOM videoseminar van 8 juli zijn de uitgangspunten van het rapport toegelicht. Tevens is ingegaan op de beleidsopties voor de corporatiesector.Er is ingegaan op de volgende onderwerpen: Wat zijn de opgaven en de (financiële) spankracht van de corporatiesector? Wat is voor de woningcorporaties nodig om nog meer te kunnen investeren?

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 januari 2021 - Hotel Houten (09.30- 16.30)
Terugkijken Actualiteit Control en Interne Beheersing (terugkijken tot 31-1-2021) ‘Een seminar over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de onafhankelijke controlfunctie, strategisch risicomanagement, de risicogerichte benadering van WSW, Aw en accountants, de spanningsvelden en dilemma´s tussen RvC, Bestuur en controller, het belang en de ongrijpbaarheid van soft controls, de toepassing van het Three Lines of Defence Model, de impact van de OOB-wetgeving en nog veel meer!’ Uit onze research blijkt dat woningcorporaties worstelen met de invulling van de (onafhankelijke) controlfunctie. Voldoende ontwikkelingen om u over bij te praten over control en interne risicobeheersing bij woningcorporaties.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 januari 2021 - Congrescentrum Jaarbeurs - naast CS Utrecht (09.30- 16.30)
Terugkijken Huurbeleid en Betaalbaar Wonen (terugkijken tot 31-1-2021) Huurverhoging is zeker in deze Corona tijd geen leuk thema. Maar het is een relatief klein deel van uw huurders dat daadwerkelijk in de portemonnee wordt geraakt. Minister Ollongren schreef hierover recentelijk een brief aan de Tweede Kamer. Maar beide Kamers worstelen met de besluitvorming rond huurverhoging in coronatijd. Door de wet Huur en inkomensgrenzen wijzigt per 1 januari 2021 de doelgroep van corporaties. Zo mogen alleenstaanden maximaal € 35.000 verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Zorgt het Sociaal Huurakkoord voor het gewenste effect? Extra huurverhoging is alleen mogelijk als huurdersorganisaties akkoord gaan in prestatieafspraken. Huurkorting is slechts een optie als huurders zelf aanvraag doen. Er is nu niet alleen een tekort in de sociale huursector. Ook zijn er te weinig betaalbare woningen in het middensegment. De doorstroming wordt hierdoor ernstig belemmerd. Het ministerie wil daarom de corporatiesector ruimte geven om te bouwen voor het middensegment. Er wordt door BZK gewerkt aan een crisispakket voor de woningmarkt.

Plaatje

Terug te kijken t/m 31 januari 2021 - 22-9-2020 Utrecht
Terugkijken Financieel Beleid Woningcorporaties (terugkijken tot 31-1-2021) De opgaven van de corporatiesector zijn omvangrijk en divers en nemen alleen maar toe. Het gaat niet alleen om het tekort aan betaalbare huurwoningen, maar ook om de huisvesting van kwetsbaren, de verduurzaming en de leefbaarheid in buurten en wijken. De corporatiesector stelt dat de vele belastingen de betaalbaarheid, de verduurzaming en de bouw van sociale huurwoningen onder druk zet en pleit voor afschaffing van de verhuurderheffing, vennootschapsbelasting en ATAD. Op 3 juli worden de resultaten bekendgemaakt van het brede onderzoek naar de opgaven en middelen en de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties (IBW). Dan zal blijken hoe het zit met de mogelijkheden van de corporatiesector. Kunnen de opgaven van de sector worden uitgevoerd? Of is het zo dat de financiële middelen niet toereikend zijn? Er is nu niet alleen een tekort in de sociale huursector. Ook zijn er te weinig betaalbare woningen in het middensegment. De doorstroming wordt hierdoor ernstig belemmerd. Het ministerie wil de corporatiesector ruimte geven voor het middensegment. Ook wordt er door BZK gewerkt aan een crisispakket voor de woningmarkt. Het is zaak om ervoor te waken dat uw ‘beleidsambitities haalbaar en betaalbaar’ blijven.

Plaatje

18 februari 2021 - Videoseminar (14.00 tot 17.15) wordt opgenomen bij de Alliantie
Innovatie in de samenwerking tussen corporaties en de markt Er moeten de komende 10 jaar meer dan 800.000 nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden om het woningtekort weg te werken. Het tempo van de nieuwbouwproductie in de afgelopen jaren is te laag om aan de vraag naar woningen te voldoen. Corporaties zullen een belangrijk deel van de te realiseren bouwopgave voor hun rekening gaan nemen. Creativiteit en goede samenwerking tussen de betrokken spelers zullen absolute voorwaarden zijn om te kunnen versnellen en deze opgave te tackelen.

Eerdere Seminars