Seminars

Plaatje

7 februari 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid
Corporatie Financiering in Perspectief De waarde van het bezit is sterk toegenomen, maar het betreft woningen, die beschikbaar moeten blijven voor de sociale doelgroep. De leencapaciteit hangt af van de beleidswaarde en de kasstroom. En de regelgeving (BZK, AW, WSW en achtervangers) werkt begrenzend. Hoe kunt u uw middelen optimaal inzetten? De deconfitures van Vestia, Humanitas en WSG hebben niet alleen geleid tot tot meer voorzichtigheid maar ook tot een ‘negative outlook’ van Standard & Poor’s. De LTV en rentekosten lopen terug. En de ATAD versterkt de wens om af te lossen in plaats van te investeren. Het veranderende beleid van de ECB leidt mogelijk tot hogere rentes. Is het niet beter om anticyclisch te zijn en te investeren nu de rente zo laag is? De financiering van de corporatiesector door beleggers en andere banken dan de BNG en de NWB komt maar mondjesmaat van de grond. Wat kunnen we leren van onze collega’s in het buitenland? Zijn er al andere oplossingen in beeld om de markt meer liquide en nog betaalbaarder te maken. Er zijn grote verschillen tussen de middelen en de opgaven van de individuele corporaties. Minister Ollongren kijkt naar herschikking van de middelen. Sommige corporaties zoeken daarom zelf al naar oplossingen voor deze weerbarstige vereveningsproblematiek.

Plaatje

24 april 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid (13.00-18.00)
Verduurzaming en Economie De routekaart CO2 neutraal voor 2050 kost de corporatiesector meer dan 100 miljard Euro. Veel sociale huurders kunnen de woonlasten al moeilijk opbrengen. Investeringen kunnen daarom vaak niet worden doorberekend. Hoe onrendabel mogen deze investeringen zijn? Ondertussen dendert de ‘verduurzamingstrein’ op volle snelheid door het land. Het Rijk ziet de corporatiesector als aanjager voor de verduurzaming en heeft daarvoor een subsidie aangekondigd van een half miljard euro. Aan u worden enorme investeringen gevraagd en het gaat om een ingewikkelde en vaak technische materie. Het is van belang dat u de juiste vragen stelt alvorens in te stemmen met investeringen van grote omvang.

Plaatje

25 april 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid
Effectieve inzet van Corporatiewoningen In april 2019 worden de resultaten van het Woononderzoek 2018 bekendgemaakt. Het zal niemand verbazen als het tekort aan betaalbare huurwoningen verder is toegenomen. Er wordt volop gebouwd om het aanbod te vergroten, maar dit is bij lange na niet genoeg om aan de toenemende vraag te voldoen. Zijn er dan nog mogelijkheden om het corporatiebezit effectiever in te zetten? Daardoor zal uw maatschappelijk rendement immers worden vergroot.

Plaatje

20 juni 2019 - Hilton Soestduinen (wij zorgen voor taxivervoer vanaf CS Amersfoort)
Sturen op Leefbaarheid Uit het onderzoek ‘Veerkracht in corporatiebezit’ blijkt dat de leefbaarheid van buurten en wijken, waar veel mensen wonen in sociale huurwoningen, achteruit gaat. Door het passend toewijzen van uw woningen krijgt u er bovendien steeds meer huurders bij met een beperkt inkomen. Ook kwetsbare groepen verhuizen steeds vaker naar ‘gewone’ corporatiewoningen. Die huurders zorgen voor overlast, hebben schulden of zijn verslaafd. Uit de evaluatie van de woningwet blijkt dat u te weinig ruimte heeft om lokaal maatwerk te leveren. Bovendien heeft de Autoriteit woningcorporaties laten weten het toezicht aan te scherpen. . Welke instrumenten heeft u om effectief op leefbaarheid te sturen? Dat wordt niet alleen bereikt om bij toewijzing de doelgroep te verbreden of kwetsbare groepen meer te verspreiden. Het vraagt om innovatie in sturing op leefbaarheid. Van welke ervaringen en pilots kan u leren? Welke instrumenten zijn succesvol en wie moet u daarbij betrekken?

Plaatje

3 oktober 2019 - van de Valk Hotel Utrecht-Zuid
Financieel Beleid Woningcorporaties Het allereerste SOM-seminar voor woningcorporaties heeft plaatsgevonden op 10 maart 2000. Het thema was toen al: “Financieel Beleid Woningcorporaties”. Sindsdien is er in uw werkomgeving veel veranderd. Maar in de kern blijft uw problematiek hetzelfde. Er wordt verwacht dat u uw woningen verduurzaamt en van het gas afhaalt, bouwt voor uw doelgroep en uw huren matigt. U moet uw schaarse middelen dus zo optimaal mogelijk inzetten om aan de vele vragen te voldoen. In 2019 komt er dan ook een onderzoek van de overheid en Aedes naar de ontwikkeling van de financiële positie van de corporatiesector en de haalbaarheid van de lange-termijnopgaven. Op basis van dat onderzoek, en met inachtneming van de standaarden waaraan woningen moeten voldoen in 2050, worden afspraken gemaakt over tussendoelen. Er wordt veel gekeken naar financiële kant van verduurzaming. Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag waar de plannen van de regering voor het volgend jaar worden bekendgemaakt. Hoe werkt dit beleid uit voor de beschikbare middelen voor investeringen in betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid?

Eerdere Seminars